Anbiya aur Auliya se Hamsari ka Dawa-: Aalam-e-Aakhrat ki Dayimi Zindagi-: Fir’auni Jadugaron ke Iman ki Quwwat-: Hazrat Bilal (RAA) ka Ishq-e-Rasool : Nafs-o-Shetaan ke Wasawis se Bachao-: Husool-e-Qurb-e-Elahi ka Tareeqa-: Deedar-e-Elahi ke Talabgar : Deedar-e-Elahi ke Talabgar: Elm-e-Risalat aur Elm-e-Vilayat : Naar-e-Shahwat ko Sard Karney ka Tareeqa: Dars e Masnavi Nafs-e-Ammara ki Islah kis Tarah-: Baatni Seerat Sawarney ka Nuskha-: Yaad-e-Elahi Karney Walon ka Maqam-: Hazrat Adam (AS) ka Shetaan ko Haqeer….: Be-Adabi ka Wabal Poori Ummat per-: Aehl-e-Toheed kon Log hain-: Seerat-e-Insaani ka Masakh hona : Taazeem-e-Mustafa (SAW)-: Akhlaaq aur Kirdar Sawarney ka Qur’an……: Hazrat Suleman (AS) ke Elm ki Taaqat-: Eik Ibrat Aamoz Hikayat-: Qur’ani Aayat mein Ta’veel karna : Na-Farman Qomon per Azab-e-Elahi-: Falsaf-e-Mout Masnavi ki Roshni mien-: Anbiya aur Auliya ka Taskheer-e-Kayinat: Rasool-e-Akram ke Ism-Mubarak ki Ta’aqat: Qurb-e-Khuda-Wandi ka Zariya kya Hey-: ALLAH ki Chahat Hasil karney ka Tareeqa: Jazb-e-Heeqarat Azab-e-Elahi ka Sabab: Jo ALLAH ka Hogaya ALLAH us ka Hogaya: Hazrat Suleiman (AS) ki Angothi: Eifa-e-Ahad ki Ahiyat…..: Eik Sarangi Bajaney waley ka Qissa-: Ba Adab ba Naseeb Bey Adab bad Naseeb: Neiki aur Badi mein Tameez kis Tarah-: Dunyavi Zindagi sey Behter Aakhrat ki…..: Allah ki Bargah mein Muttaqiyun ka Maqam: Jo Allah ka Ho rahey Allah uska Hai-: Hazrat Suleiman (AS) ke liye……: Allah ki Taraf sey Zindagi mein Khush: Muazzin e Rasool (SAW) Hazrat Bilal (RA): Peer aur Murshid ki Tareef-: Dua mangney ki Ehmiyat-: Ambiya e Kiram sey Manazrah-: Fiqqahi Masayil sey kya Murad hai-: Mashooq e Haqiqi kon Hai : Ambiya e Kiram ke liye Tableegh e Deen: Dua ki Qubuliyat ke Asbab aur Aqsam-: Yad e Elahi mein Roney ka Maqam-: Muajzat e Rasool (SAW)-: